top of page

MARTIN ENGLUND
Tillvaroväven

englund_volt.jpg

Tillvaroväven handlar om människans relation till naturen och genom den relationen till sig själv. Begreppet myntades av Torsten Hägerstrand, professor i kulturgeografi, och han använde det för att försöka förklara det sammanhang som det mänskliga samhället och naturen bildar.

Människan och djuren har många olikheter men även stora likheter, inte minst när det kommer till hur våra olika sinnen väver oss samman med den fysiska världen utanför våra kroppar. I spänningsfältet mellan medvetet och intuitivt skapande där den mänskliga kroppen fått agera seismograf gestaltas delar av denna väv genom teckning, video och platsspecifik installation. 

”Detta att kontinuanter ofrivilligt annonserar sin existens och sitt läge med ljus, magnetism, ljud, doft och annan strålning eller partikelspridning gör att varje punkt i vävfronten blir en mötesplats för meddelanden, vilka bildar ett tvärsnittsinventarium av det innehåll i omgivningen, som just där fritt visar sig.” – Ur Tillvaroväven av Torsten Hägerstrand.

Martin Englund är en konstnär baserad i Umeå som är skolad genom konsten och konstnärerna. Människans relation till naturen är ett återkommande tema i hans praktik som utforskas genom olika former av uttryck. 

bottom of page